Rotary International Teisėkūros Tarybos sesijjoje buvo pakeista RI Konstitucija ir Įstatai

2019-04-22 « Atgal
Balandžio 15-19 d.  Čikagoje vyko Rotary International Teisėkūros Tarybos (Council on Legislation) 2017-2020 metų ciklo sesija, kuriai buvo pateikta 117 pasiūlymų pakeisti RI Konstituciją, Įstatus, Tipinius Rotary klubo įstatus. Pasiūlymus pateikė klubai, Apygardos, RI Direktorių  taryba. Dalyvavo atstovai iš visų 538 RI Apygardų, sesijos posėdžiams vadovavo Teisėkūros Tarybos pirmininkas William Duane Benton iš RK Kansas City, Missouri, JAV. 
 
Balandžio 16 d. buvo balsuojama dėl pirmų 1-48 pasiūlymų. Priimta 14 pakeitimų.
Dėl  „Klubų administravimo“ priimta:
18-as siūlymas. Kiekvienas Rotary klubas turi stengtis sukurti gerai subalansuotą narystę, kas užtikrintu galimą  narių įvairovę.
22-as siūlymas. Tais atvejais, kai Rotary klubo prezidentas nebuvo tinkamai išrinktas, dabartinio prezidento kadencija pratęsiama ne ilgiau kaip vieneri metai.
24-as siūlymas. Metinis Rotary klubo susirinkimas, kurio metu renkama klubo vadovybė, pateikiamas metinis biudžetas, įskaitant pajamas ir išlaidas, metinis pranešimas turi būti surengtas ne vėliau kaip gruodžio 31 d.
26-as siūlymas. Jei Rotary klubas nutarė pakeisti savo pavadinimą arba vietovę, toks sprendimas gali būti priimtas susirinkime esant kvorumui ir pritariant 2/3 nuo dalyvaujančių susirinkime narių, su sąlyga, kad pranešimas apie tokį siūlomą pakeitimą bus išsiųstas kiekvienam klubo nariui ir Apygardos Valdytojui ne vėliau kaip dvidešimt vieną (21) dieną iki susirinkimo dienos.
28-as siūlymas. Naujas Rotary klubas gali būti steigiamas vietovėje, kurioje jau veikia vienas ar daugiau kitų klubų. E-klubo vietovė gali būti fiksuojama bet kur pasaulyje arba kaip nustato klubo valdyba.
29-as siūlymas. Satelitinis klubas turi kasmet pateikti Rotary klubo prezidentui ir valdybai narystės ataskaitą, veiklos ataskaitą ir vykdomas programas, finansinę ataskaitą ir audituotas arba patvirtintas sąskaitas, kad jos būtų įtrauktos į Rotary klubo metinį susirinkimą.
Dėl „Susirinkimų ir lankomumo“ priimta:
30-as siūlymas. Rotary Klubo susirinkimai  turi vykti bent du kartus per mėnesį.
35-as siūlymas. Narys laikomas dalyvaujančiu susirinkimuose, jei dalyvauja asmeniškai arba naudojasi interneto ryšiu ne mažiau kaip 60 proc. metinių susirinkimų, įskaitant kitų Rotary klubų, Rotaract ar Interact klubų susirinkimus, Rotary Konvencijas ir Institutus, klubo vykdomus projektus arba klubo remiamus bendruomenės renginius, kuriems pritarė Rotary klubo valdyba.
Dėl „Narystės“ priimta:
37-as siūlymas. Panaikinti narystės sustabdymą asmenims, išrinktiems arba paskirtiems į viešąsias pareigas.
39-as siūlymas. Panaikinti apribojimą narystei pagal klasifikaciją, jei klube jau yra penki ar daugiau tos klasifikacijos narių.
Dėl „RI Prezidento rinkimų“ priimta:
40-as siūlymas. Suformuluoti veiksmai, kaip esant vakansijai nominacinis komitetas turi išrinkti išrinktąjį RI Prezidentą arba nominuotą RI Prezidentą.
Dėl „RI Direktorių rinkimų“ priimta:
43-as siūlymas. RI Direktorių taryba paskiria nominacino komiteto susirinkimo, kuriame bus renkamas zonos (ų) Direktorius, vietą. Toks susirinkimas turi būti surengtas nuo rugsėjo 15 d. Iki spalio 15 d., jeigu RI Direktorių taryba nenusprendžia kitaip. Komitetas savo posėdžio metu iš savo narių išsirenka pirmininką.
45-as siūlymas. Zonos (ų) RI direktoriaus rinkimo nominacinio komiteto narys gali būti išrinktas Apygardos konferencijoje arba taikant nominacinio komiteto procedūrą.
Balandžio 17 d. buvo balsuojama dėl 49-62 pasiūlymų. Priimti 9 pakeitimai.
Dėl „Valdytojų rinkimų“ priimta:
49-as siūlymas. Jei Apygardos Valdytojas renkamas naudojant visų Apygardos klubų balsavimo procedūrą,  klubai turintys > 25 narių (pagal liepos 1 d. sąskaitą) turi papildomą balsą už kiekvieną 25 narių skaičių. Tokio klubo visi balsai turi būti už tą patį kandidatą.
52-as siūlymas. Kai nuominuotą Valdytoją renka visi Apygardos klubai, per septynias dienas nuo fiksuoto termino pabaigos Valdytojas praneša visiems klubams apie pateiktas kandidatūras, nurodant kandidato vardą, pavardę ir kvalifikaciją, už kuriuos bus balsuojama konferencijoje arba e-paštu jeigu kandidatas per 30 dienų neatsiėmė savo kandidatūros.
53-as siūlymas. Jei Valdytas negali vykdyti savo pareigų, ir nesant Valdytojo pavaduotojo, tik buvęs Valdytojas gali būti RI Prezidento paskirtas vykdyti pareigas.
Dėl „Įvairūs rinkimai“ priimta:
54-as siūlymas. Tik tie Apygardos Rotary klubai gali dalyvauti renkant atstovą į Direktoriaus rinkimo komitetą, kurie sumokėjo Apygardos mokestį už metus, kuriais vyksta balsavimas, ir neturi įsiskolinimų. Atsiskaitymo būklę nustato Valdytojas.
55-as siūlymas. Visi RIBI (Didžioji Britanija Rotary) klubai dėl RIBI Prezidento ir RI Direktoriaus nuo RIBI rinkimui pagal e-balsavimo procedūrą apjungti į vieną zoną.
Dėl „Apygardos administravimas“  priimta:
57-as siūlymas. Buvęs Valdytojas per 1 metus turi pateikti audituotą (kvalifikuoto buhalterio arba Apygardos audito komiteto) finansinę ataskaitą patvirtinimui, išsiunčiant klubams prieš 30 dienų.
58-as siūlymas. Daugiau kaip ½ Apygardos klubų gali pareikalauti sušaukti neeilinę Apygardos konferenciją nurodant svarstomus klausimus. Valdytojas turi sušaukti tokią konferenciją per 8 savaites.
Dėl „RI bendri dalykai“ priimta:
61-as siūlymas. Zonos (ų) Direktorius turi reguliariai pateikti informaciją apie savo veiklą  ir RI Direktorių tarybos sprendimus savo zonos (ų) Apygardoms.
62-as siūlymas. RI Generalinis sekretorius yra RI Generalinis direktorius. Kaip Generalinis direktorius, Generalinis sekretorius yra atsakingas už kasdienį RI valdymą ir RI Direktorių tarybos priimtų sprendimų įgyvendinimą. 
 
Balandžio 18 d. buvo balsuojama dėl 63-107 pasiūlymų. Priimta 16 pakeitimų.
63-as siūlymas. RI Direktorių taryba gali panaikinti ar pakeisti bet kurios Apygardos ribas, kuriose yra daugiau nei 100 klubų arba mažiau nei 1100 rotariečių, perkeliant tokius klubus į gretimas Apygardas. IR Direktorių taryba gali apjungti Apygardas arba padalinti Apygardas. Pakeitimai negali būti vykdomi, jei tam prieštarauja dauguma Apygardos klubų. Pakeitimai galimi tik konsultuojantis ir suteikiant pagrįstą galimybę suinteresuotų Apygardų Valdytojams ir Rotary klubams pateikti rekomendacijas dėl siūlomo pakeitimo. RI Direktorių taryba atsižvelgia į geografines ribas, Apygardos augimo potencialą ir kultūrinius, ekonominius, kalbinius ir kitus svarbius veiksnius. Toks sprendimas įsigalioja nuo liepos 1 d.  
66-as siūlymas. Neįvardinti žurnalo „Rotarian“ RI konstitucijoje.
70-as siūlymas. Apygardos Valdytojas gali prašyti RI Direktorių tarybos panaikinti Rotary klubo čarterį, jei klube lieka < 6 nariai.
Dėl „RI narystės“  priimta:
72-as siūlymas.  Suteikti Rotaract klubams narystę RI, kuri padidintų jų ryšį su RI ir sujungtu juos su Rotary šeima. Direktorių taryba nagrinės kokius mokesčius RAC klubai turėtu mokėti į RI. RAC klubų nariai gali būti Apygardų komitetų nariais. 2019 balandžio 1 d.  yra 161621 RAC narių ir 9887 veikiantys RAC klubai. Apie 1300 RAC narių yra ir RK nariai.
Dėl „RI komitetai“  priimta:
74-as siūlymas. To paties RI Komiteto nariu galima būti ne ilgiau 3 metus. RI Prezidentas gali paskirti RI Konvencijos komiteto pirmininku rotarietį, kuris anksčiau dvejus metus buvo šio komiteto nariu, bet ne pirmininku. Be Konvencijos komiteto pirmininko, dar vienas rotarietis, kuris anksčiau buvo šio komiteto nariu, gali būti RI Konvencijos komiteto nariu.
Dėl „RI Konvencijos“  priimta:
79-as siūlymas. Vadovaudamasi RI Konstitucija Direktorių taryba nustato Konvencijos laiką ir vietą nepažeidžiant nei vieno rotariečio teisių dalyvauti Konvencijoje. RI Prezidentas yra Konvencijos pirmininkas, kuris gali paskirti kitų komitetų pirmininkus, suteikdamas jiems balsavimo teises.  
80-as siūlymas. Atsisakyti Konvencijoje balsuoti už RI pareigūnus, jeigu dėl jų išrinkimo nepateikta jokių prieštaravimų.
Dėl „RI finansai ir mokesčiai“  priimta:
82-as siūlymas. Nustatyti tokį mokestį į RI už kiekvieną rotarietį:  34,00 JAV dolerių per pusmetį už 2019–2020 m., 34,50 JAV dolerių per pusmetį už 2020–2021 m., 35,00 USD per pusę metų už 2021–2022 m. ir 35,50 JAV dolerių per pusmetį už 2022–2023 m. ir vėliau. Tokie mokesčiai išlieka pastovūs tol, kol Teisėkūros taryba jų nepakeis.
93-as siūlymas. Pakeisti „Bendro viršpelnio fondo“ pavadinimą į „RI rezervas“.
94-as siūlymas. RI Direktorių taryba nustato metinę „RI rezervo“ ribą, kuri būtų pakankama siekiant užtikrinti, kad RI ir toliau vykdys savo finansinius įsipareigojimus. Jei „RI rezervas“ yra didesnis už  nustatytą RI rezervo ribą, Direktorių taryba ¾  balsavimu gali leisti išlaidas, viršijančias numatomas pajamas, jei tokios išlaidos nesumažėtų žemiau „RI rezervo“ ribos.
Dėl „Teisėkūros tarybos išankstinių procedūrų“ priimta:
96-as siūlymas. Direktorių taryba gali pateikti generaliniam sekretoriui skubius teisinius aktus ne vėliau kaip iki birželio 30 d. metų, kuriais Rezoliucija taryba juos svarstys. Direktorių taryba nesiūlo teisės aktų, susijusių su Rotary fondu, be išankstinio patikėtinių sutikimo.
97-as siūlymas. RI Direktorių taryba 90 proc. balsų dauguma gali sušaukti neeilinį Teisėkūros tarybos posėdį. Toks posėdis gali vykti tiesiogiai dalyvaujant Teisėkūros tarybos atstovams arba e-balsavimo būdu. Reikia 2/3 balsų, kad būtų priimti sprendimai dėl prieš 30 dienų pateiktus pasiūlymus.
100-as siūlymas. Rotary klubo pateikti teisinių dokumentų siūlymai turi patvirtinti Apygardos Konferencijoje arba Apygardos teisėkūros susirinkime arba visų Apygardos klubų e- balsavimo procedūros, kurią organizuoja Valdytojas.
101-as siūlymas. Pateikta rezoliucija yra netinkama, jei jos turinys prieštarauja RI arba Rotary Fondo vykdomoms programoms ar politikai pagal RI Direktorių tarybos ar Rotary Fondo Patikėtinių tarybos sprendimus;  ar reikalauja veiksmų, kuriuos jau įgyvendino Direktorių taryba ar Rotary Fondo Patikėtinių taryba.
102-as siūlymas. Jeigu mažiau nei 20 procentų Teisėkūros tarybos atstovų, turinčių teisę balsuoti už akto priėmimą, balsuoja iš anksto e-būdu, tai toks aktas nebus svarstomas kitame Teisėkūros tarybos posėdyje.
103-as siūlymas. Jeigu daugiau nei 80 procentų Teisėkūros tarybos atstovų, turinčių teisę balsuoti už akto priėmimą, balsuoja iš anksto e-būdu, tai toks aktas bus svarstomas bendro sutarimo būdu kitame Teisėkūros tarybos posėdyje.
 
Balandžio 19 d. buvo balsuojama dėl 107 - 117 pasiūlymų. Taip pat buvo pasiūlyta perbalsuoti ankstesnių dienų nepriimtus pasiūlymus: 72 (dėl Rotaract narystės RI), 99 (dėl 3 mėn. prailginimo pateikti  Teisėkūros Tarybai (Council on Legislation) pakeitimus, t.y. iki 2021.03.31, tai ir mūsų Apygardos 1462 siūlymas),   Priimti 8 pakeitimai.
Dėl „Teisėkūros tarybos - įvairūs“ priimta:
110-as siūlymas. RI Generalinis sekretorius tvirtina išrinktų Apygardų atstovų į Teisėkūros tarybą įgaliojimus. Visus Generalinio sekretoriaus veiksmus, susijusius su įgaliojimų suteikimu, gali peržiūrėti RI Direktorių taryba.
112-as siūlymas. Nebalsuojančiais Teisėkūros tarybos nariais yra: RI Prezidentas, RI išrinktas Prezidentas, vienas Direktorių tarybos narys, kurį išsirenka pati Direktorių taryba ir RI Generalinis sekretorius. T.y. eliminuojami visi buvusieji RI prezidentai ir Direktorių tarybos nariai, išskyrus vieną.
113-as siūlymas. Zonos (ų) Institutų organizatorius (Direktorius) privalo Instituto metu pateikti visus Teisėkūros tarybai ir Rezoliucijų tarybai pateiktus pasiūlymus ir  priimtus pasiūlymus.
114-as siūlymas. RI Generalinis sekretorius išnagrinėja ir pateikia tinkamai gautus Rotary klubų pasiūlymus, prieštaravimus, o po Teisėkūros tarybos posėdžių balsavimų skelbia Rotary interneto svetainėje visų pasiūlymų balsavimų suvestinę.
Dėl „Istatimdavystės techninių klausimų “ priimta:
115-as siūlymas. Modernizuoti ir racionalizuoti RI įstatus be esminių pakeitimų.
116-as siūlymas. Modernizuoti ir racionalizuoti tipinius Rotary klubo įstatus be esminių pakeitimų.
Dėl „Įgaliojimų suteikimo RI Direktorių tarybai“ priimta:
117-as siūlymas. 2019 m. Teisėkūros taryba įgalioja RI Direktorių tarybą imtis visų reikiamų ir tinkamų veiksmų, kad RI teisinis statusas būtų pakeistas į neapmokestinamos organizacijos pagal Jungtinių Valstijų vidaus pajamų kodekso 501 straipsnio c punkto 3 papunktį , įskaitant RI susijungimą su Rotary International Holdings (Holdingo bendrovės steigiamos siekiant optimizuoti valdymą bei kontrolę, taip pat dėl palankesnės mokestinės, teisinės, politinės ar kitokios aplinkos tam tikroje valstybėje, siekiant maksimizuoti pelną, sumažinti išlaidas arba užtikrinti gyvybinius įmonės interesus). Tačiau RI Direktorių taryba neįgaliota imtis tokių veiksmų tuo atveju, jei prašymas Jungtinių Valstijų Vidaus pajamų tarnybai tęsti grupinę išimtį JAV klubams ir Apygardos rajonams nebus patenkintas.
 

Komentarai

Norėdami tęsti, pastumkite slanktuką į dešinę